ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(ပင်မ)မှ ပထဝီဘာသာတန်း ခွင့်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဘာသာရပ်တန်းခွဲ  များမှ စက်ရုံတွင်း လေ့လာစဉ်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(ပင်မ)မှပါမောက္ခဆရာဆရာမများဦးစီး၍ပထဝီဘာသာတန်းခွဲနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဘာသာရပ်တန်းခွဲများမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူ ၈၅ ဦးမှန်စက်ရုံသို့လာရောက်လေ့လာ ပြီး ရှုရပ် တ ွင်စက်ရုံအကြောင်းရှင်းပြကာအဖွဲ့ ( ၃ ) ဖွဲ့ ခွဲ၍ စက်ရုံအားလှည့်လည်ပြသခဲ့